Naučni radovi

Interesovanja – preduslov razvoja umetničke publike

Objavljeno u: Zbornik radova Akademije umetnosti, 4, 193-205, 2016. 

Sažetak

Pod pojmom umetnička publika podrazumevamo onaj, veoma mali, deo populacije koji ima razvijene kulturne potrebe i razvijenu i učestalu kulturnu praksu.

Koristeći se rečima Gi Debora (Guy Debord), postavljamo pitanje: kakvu šansu ima umetnost u odnosu na svetlucavu spoljašnjost spektakla u ovom modernom društvu u kojem dominira težnja ka opštoj banalizaciji? Smatramo to pitanje suštinskim za kulturne aktere.

Sledeći Nemanjićevu teoriju o kulturnim potrebama, ističemo da se kulturna potreba formira kao kulturni interes, što znači da interesovanja imaju presudnu ulogu u razvoju kulturnih potreba, pa samim tim i kulturne potrošnje.

U tom smislu, smatramo da razumevanje značaja interesovanja kao preduslova razvoja umetničke publike, predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja teorije i prakse menadžmenta u kulturi.

Ciljevi rada su: da ukratko predoči pojam i mnogobrojne činioce u formiranju i razvoju interesovanja i da ukaže na neophodnost i mogućnosti za razvoj umetničkih interesovanja, što je posebno namenjeno menadžementu/menadžerima kulturnih ustanova.

Dušica Dragin
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti Novi Sad
Departman dramskih umetnosti

Budite IRP donator

Pratite nas na društvenim mrežama