IRP

Institut za razvoj publike svoj rad temelji na osnovu dugogodišnjeg multidisciplinarnog naučnog istraživanja u oblasti razvoja publike i preduzetništva u kulturi.
Razvoj publike je jedan od glavnih prioriteta programa EU Kreativna Evropa i gorući problem kulturnih delatnosti. Naš pristup razvoju publike može se iskazati sledećim principima savremenog menadžmenta u kulturi i kulturne politike:

 • razvoj publike razlikuje dva osnovna pristupa – razvoj postojeće publike i razvoj publike iz redova nepublike;
 • permanentno istraživanje u cilju što dubljeg poznavanja publike, a posebno nepublike;
 • ključni pojmovi u polju razvoja publike su: interesovanja, motivi, kulturni kapital, habitus, kulturne potrebe, kulturne navike, ukusi, segmentacija;
 • razvoj interesovanja za umetnost je preduslov razvoja publike;
 • razvoj publike je dinamičan i neprekidan proces koji zahteva veoma širok opseg aktivnosti na razbijanju fizičkih, psiholoških i socijalnih barijera;
 • neophodno je staviti publiku u središte delovanja organizacije u kulturi i promovisati inovativne modele aktivnog učešća publike u stvaranju umetnosti;
 • organizacije u kulturi moraju prilagoditi svoje programe kako bi ih učinile interesantnim za različite ciljne grupe;
 • aktivnosti na polju razvoja publike uključuju tri osnovna aspekta – edukativni, marketinški i umetnički;
 • aktivnosti moraju biti usmerene na promenu stavova nepublike;
 • preduzetništvo kao filozofija razvoja organizacija u kulturi pogoduje aktivnostima razvoja publike;
 • prednosti razvoja publike treba da bude ekonomska sigurnost umetničke industrije;
 • institucionalni sistem ustanova kulture je ključni akter u razvoju publike jer kulturne delatnosti institucionalnog sistema daju najznačajniju i najobimniju produkciju umetničkog stvaralaštva kojim država obezbeđuje ostvarivanje prava na kulturu putem zadovoljavanja potreba građana u oblasti kulture;
 • jedan od ključnih zadataka kulturne politike jeste da utvrdi šta se podrazumeva pod kulturnim potrebama, da odredi njihov obim i kvalitet, i da ih naknadno stavi u međuodnos s kulturnom politikom i kulturnim životom;
 • škole i univerziteti su ključni akteri u razvoju publike;
 • mediji su ključni akteri u razvoju publike.

IRP

Misija

Misija IRP-a je kontinuirani naučno utemeljan rad na razvoju publike.

Šta radimo

 • Sprovodimo strateška socio-kulturološka istraživanja određenih ciljnih grupa.
 • Objavljujemo konkurse za dramsko delo bazirano na našim istraživanjima.
 • Objavljujemo konkurse za filmski i TV scenario.
 • Objavljujemo konkurse za književno delo.
 • Produciramo pozorišne predstave.
 • Organizujemo predavanja.
 • Realizujemo projekte kulturne animacije.
 • Vršimo usluge konsultacije i edukacije iz oblasti razvoja publike.
 • Predstavljamo umetnike.
 • Organizujemo izložbe likovnih i drugih umetnika u našem prostoru.
 • Posredujemo u prodaji umetničkih predmeta.

Pratite nas na društvenim mrežama