Naučni radovi

Uticaj škole kao planskog agensa socijalizacije na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište

Objavljeno u: Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 9, str. 271-285, 2021.

Sažetak

U ovom radu se bavimo utvrđivanjem da li škola kao planski agens socijalizacije utiče na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište.

Školu smo posmatrali kroz prizmu teorije socijalizacije, jer je socijalizacijska funkcija obrazovanja jedna od najznačajnijih za društvo i zato se škola smatra jednim od najvažnijih agensa, odnosno prenosioca sadržaja socijalizacije.

Sprovedeno multidiscilplinarno istraživanje obuhvatalo je najpre analizu sadržaja strateških, zakonskih i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja, što je imalo za cilj da utvrdi da li i u kojoj meri država propisuje pozorište kao poželjan sadržaj socijalizacije.

S obzirom da je istraživanje sprovedeno tokom 2015. godine, te su do sada pomenuta dokumenta u manjoj ili većoj meri menjana, iz tih razloga, a za potrebe ovog rada urađena je komparativna analiza.

Da bismo došli do uvida da li i na koji način škola prenosi propisani sadržaj koji se odnosi na pozorište, sprovedena je anketa pomoću formalizovanog (standardizovanog) pismenog upitnika i obavljeni su individualni strukturirani intervjui sa zaposlenima u školama u kojima je sprovedena anketa.

Anketirano je ukupno 648 učenika novosadskih srednjih škola.

Polazimo od pretpostavke da, onoliko koliko je pozorište značajno državi, tačnije ‘vladajućim snagama’, toliko će pozorište biti propisano kao poželjno u ukupnom obrazovnom sadržaju socijalizacije u okviru javne praktične politike u obrazovanju.

U skladu sa obrazovnom politikom, u zadatoj meri će škola prenositi propisanu količinu sadržaja koja se odnosi na pozorište.

Rezultati ovog istraživanja dokazuju da je stepen zastupljenosti pozorišta u obrazovnom sadržaju socijalizacije izuzetno nizak, što dovodi do toga da škola kao planski agens socijalizacije ima beznačajan uticaj na formiranje i razvoj interesovanja učenika srednjih škola za pozorište.

Dušica Dragin
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti Novi Sad
Departman dramskih umetnosti

Budite IRP donator

Pratite nas na društvenim mrežama